Ny statslig terrorforsikringsordning skal dække skader efter NBCR-terror

Folketinget har vedtaget en ny terrorforsikringslov med ikrafttræden 1. juli 2019. Med loven sikres det, at private personer og erhvervsvirksomheder kan få erstatning som følge af terrorskader, som skyldes brugen af nukleare, biologiske, kemiske eller radiologiske våben, såkaldt NBCR-terror. I henhold til loven hæfter staten fremover for skader forårsaget af NBCR-terror via den statslige forsikringsordning, der forvaltes af den offentlige myndighed Terrorforsikringsrådet.

Forsikringsordningen dækker skader på bygninger, løsøre, jordområder, motorkøretøjer og skibe, der bliver beskadiget, forurenet eller uanvendelige på grund af terror af den art. For erhvervsdrivende kan ordningen desuden dække driftstab. Hidtil har risikoen for sådanne skader i betydeligt, men forskelligt omfang været forsikret via de almindelige forsikringer for bygninger, løsøre og motorkøretøjer m.v.

Ændring af dine forsikringsbetingelser fra 1. juli 2019
Med den nye statslige forsikringsordning, hvor NBRC-terrorskader på de omfattede genstande fremadrettet betales af staten, er den hidtidige tingsskadedækning for NBRC-terror, som ellers måtte have været omfattet af dine egne forsikringsdækninger med dækning for brandrisiko hos os, ophørt pr. 1. juli 2019.

Forsikringen dækker således ikke direkte eller indirekte skader som følge af terrorhandlinger ved brug af nukleare, biologiske, kemiske eller radioaktive våben (såkaldt NBCR-terror). Hvis Terrorforsikringsrådet træffer afgørelse om, at der er indtrådt en NBCR-terrorhandling, kan der ydes erstatning fra den statslige erstatningsordning for NBCR-terrorskader på brandforsikrede genstande, som er omfattet af loven.

Nærværende oplysning om ændring af dine forsikringsvilkår skal betragtes som et tillæg til de gældende forsikringsbetingelser. Da denne ændring af dine forsikringsvilkår ikke betragtes som væsentlig, idet den statslige forsikringsordning fremover dækker tingskader grundet NBRC-terror, gælder der ingen adgang for forkortet opsigelse af dine forsikringer med henvisning til ændringen. Du modtager ikke nye forsikringsbetingelser.

Skade som følge af NBCR-terror
Det er Terrorforsikringsrådet, som beslutter, om der er sket en terrorbegivenhed, der er omfattet af loven. Eneste generelle betingelse for ret til erstatning efter den nye lov er, at de beskadigede genstande er forsikret mod brandrisikoen. Det betyder, at der skal være tegnet en forsikring for genstanden, som omfatter risikoen for brand.

Hvis der sker skade som følge af NBCR-terror, skal skaden fortsat anmeldes til det forsikringsselskab, hvor du har de beskadigede genstande forsikret mod brandrisikoen, da de danske forsikringsselskaber, herunder Himmerland Forsikring håndterer sagsbehandlingen for staten. Vi vil således taksere skaden og opgøre erstatningen, hvorefter udbetaling sker fra Terrorforsikringsrådet. Reglerne om erstatning for skader, som skyldes NBCR-terror, findes i en særlig bekendtgørelse, der udstedes af erhvervsministeren. Har der som følge af skader været udbetalinger fra staten, skal der via en afgift, som pålægges alle forsikringstagere med branddækning, ske tilbagebetaling til staten. Afgiften er som udgangspunkt 5 % af forsikringspræmien.

Spørgsmål
Såfremt du har spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte os.