Lønpolitik og aflønning

Selskabets lønpolitik er senest vedtaget af bestyrelsen den 29. maj 2020 og godkendt af generalforsamlingen den 24. juni 2020.

Himmerland Forsikring gs. har vedtaget lønpolitik for bestyrelse, direktion og væsentlige risikotagere. 

Selskabets lønpolitik behandles af bestyrelsen og godkendes af Himmerland Forsikrings generalforsamling. Mindst én gang årligt gennemgår bestyrelsen lønpolitikken for at vurdere behovet for eventuelle tilpasninger. 

I tilknytning til den vedtagne lønpolitik har bestyrelsen i Himmerland Forsikring vedtaget retningslinjer for kontrol af lønpolitik. Heraf fremgår det, at der mindst én gang årligt skal ske kontrol af, hvorvidt lønpolitikken overholdes. Kontrollen foretages af ekstern part, og resultatet heraf forelægges efterfølgende for selskabets bestyrelse.

Bestyrelse

Bestyrelsen skal aflønnes med et fast honorar og må ikke omfattes af nogen former for incitaments- eller performanceafhængig aflønning.

Bestyrelseshonoraret udgør et årligt basishonorar, der fastsættes på baggrund af udviklingen i markedspraksis samt under hensyntagen til kompetencer og indsats, krav til forberedelse forud for bestyrelsesmøderne samt bestyrelsesarbejdets omfang og antallet af bestyrelsesmøder.

For medlemskab af revisionsudvalget ydes et udvalgshonorar efter samme principper som basishonoraret.

Uagtet antallet af den enkelte persons bestyrelses-/udvalgsposter på koncernplan kan der højst oppebæres honorar for 3 bestyrelses-/udvalgsposter i Himmerland Forsikring-koncernen.

Der ydes ud over det faste honorar kørselsgodtgørelse efter statens regler.

Bestyrelsens optjente løn i seneste regnskabsår fremgår af selskabets årsrapport 2019 i form af note 5 side 32 og 33 samt for koncern side 51.

Direktion

Direktionen skal være ansat på almindelige ansættelsesvilkår uden variable løndele i form af engangsudbetalinger, bonus m.v. og med en årlig vurdering af aflønningen. Bestemmelsen for direktionens aflønning er selskabets kompleksitet og struktur samt direktionens selvstændige indsats og værdiskabelse for selskabet. I forbindelse med den årlige vurdering af direktionens aflønning foretages en vurdering af udviklingen i markedspraksis. Direktionens aflønning består af fast løn og pension, men ingen former for incitaments- eller performanceafhængig aflønning.

Direktionen kan alene modtage bidragsbaserede pensionsordninger.

Herudover kan direktionen oppebære fri bil og fri telefon svarende til dennes stilling.

Der kan maksimalt aftales en fratrædelsesgodtgørelse svarende til en værdi af de sidste to års samlende vederlag inkl. pension.

Bestyrelsen fastsætter inden for rammerne af denne politik alle aspekter af direktionens løn, herunder fratrædelsesvilkår.

Direktionens optjente løn i seneste regnskabsår fremgår af selskabets årsrapport 2019 i form af note 5 side 33 og for koncern side 52.

Væsentlige risikotagere

Væsentlige risikotagere er øvrige ansatte, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på selskabets risikoprofil. Det er bestyrelsen, der udpeger personkredsen af væsentlige risikotagere.

Ved senest vedtagen lønpolitik er der udpeget 10 væsentlige risikotagere, hvoraf 6 modtager løn fra Himmerland Forsikring.

De omfattede personer skal være ansat på almindelige ansættelsesvilkår uden variable løndele i form af engangsudbetalinger, bonus m.v. og med en årlig vurdering af aflønningen. Bestemmende for aflønningen er kompleksiteten af disses arbejdsopgaver.

I forbindelse med den årlige vurdering af aflønningen foretages en vurdering af udviklingen i markedspraksis. Aflønningen skal bestå af fast løn og pension, men ingen former for incitaments- eller performanceafhængig aflønning.

De omfattede personer skal alene modtage bidragsbaserede pensionsordninger. Herudover kan der oppebæres fri bil og fri telefon svarende til den enkeltes stilling.

De væsentlige risikotagere kan ikke være berettiget til nogen ekstraordinær fratrædelsesgodtgørelse ud over, hvad de i henhold til den kontraktbaserede ansættelse er berettiget til efter de gældende opsigelsesvarsler.

Bestyrelsen fastsætter inden for rammerne af denne politik alle aspekter af de omfattede personers løn, herunder fratrædelsesvilkår.

De væsentlige risikotageres optjente løn i seneste regnskabsår fremgår af selskabets årsrapport 2019 i form af note 5 på side 34 og for koncern side 52. I 2019 udgjorde væsentlige risikotagere 9 personer. 3 af personerne modtog ikke løn fra Himmerland Forsikring, men alene aflønning fra dattervirksomheden Concordia Forsikring as., mens 1 væsentlig risikotager også modtog løn fra dattervirksomheden Himmerland Salg & Service as. For koncern udgjorde væsentlige risikotagere i 2019 uændret 10 personer. 

Aflønningsudvalg

Grundet selskabets størrelse er der ikke krav om nedsættelse af aflønningsudvalg.